OKEYCLUB


 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY CLUB?


W pierwszym kroku należy wypeÅ‚nić prosty formularz zgÅ‚oszeniowy dostÄ™pny w sklepie, uzupeÅ‚niajÄ…c jego wszystkie pola oraz zapoznać siÄ™ z regulaminem Programu LojalnoÅ›ciowego OKEY Club, który dostÄ™pny jest w sklepie oraz na stronie www.okeyclub.pl lub www.pgzkupiec.pl Po wypeÅ‚nieniu formularza otrzymacie PaÅ„stwo kartÄ™ magnetycznÄ… z kodem kreskowym. Naliczenie punktów rozpocznie siÄ™ w momencie dokonania pierwszych zakupów w sklepie, w którym otrzymaliÅ›cie PaÅ„stwo kartÄ™, za okreÅ›lonÄ… kwotÄ™. W celu naliczenia punktów należy okazać kartÄ™ kasjerowi podczas transakcji przy kasie.


 

JAK ZBIERAĆ PUNKTY?


Każdy jednorazowy zakup towarów powyżej 35zÅ‚ jest premiowany jednym punktem za każdÄ… wydanÄ… zÅ‚otówkÄ™. Otrzymanie punktów jest możliwe tylko w momencie pÅ‚acenia za zakupy przez okazanie swojej karty OKEY Club kasjerowi. 
Punkty nie sÄ… naliczane za zakup artykuÅ‚ów alkoholowych, tytoniowych, produktów bÄ™dÄ…cych w promocji oraz usÅ‚ug (doÅ‚adowania, zakÅ‚ady lotto) 

Przykład:
do 34,99zÅ‚ – 0 pkt 
35,00zÅ‚ – 35 pkt
35,00zÅ‚ – 25 pkt* (*w tym 10,00 zÅ‚ za artykuÅ‚y alkoholowe) 
45,00zÅ‚ – 45 pkt.


 

JAK OBIERAĆ NAGRODY?


PosiadajÄ…c odpowiedniÄ… ilość punktów na karcie OKEY Club w dowolnym momencie możecie PaÅ„stwo odebrać wybrany produkt z katalogu nagród w sklepie. W sytuacji gdy brakuje PaÅ„stwu punktów, a chcecie odebrać nagrodÄ™? można to zrobić dopÅ‚acajÄ…c gotówkÄ… 50% wartoÅ›ci wybranej nagrody.

Kliknij po więcej Informacji